زموږ چلندزموږ چلند

دکورنیو ویجاړوونکو جګړو په لړکې افغان مېرمنې او نجونې د خپلو ټولنیزو او کورنیو حقونو څخه بې برخې وې. د افغانستان اسلامی جمهوریت د جوړېدلو سره سم میډیکا افغانستان په ابتکاری عمل لاس پورې کړ ترڅو هغو مېرمنو او نجونو ته د مرستې لاس وغځوی چې د تاو تریخوالو او جګړو ځنې روغې رمټې را وتلې وې. نن د ښځو حقونه او جنسی زیاتیو او د جنسیت پر بنسټ نورو زیاتیو څخه د ښځو ساتنه او ښېګڼه د میډیکا افغانستان د کار اصلی هسته(زړی) جوړوی.

میډیکا افغانستان د نېغ په نېغه اروایی- اقتصادی چوپړ وړاندې کولو او حقوقی مرستو له لارې افغان مېرمنې پیاوړې کوی. سربېره پردې میډیکا افغانستان د جنسیت پر بنسټ زیاتیو اصلی مسألو(مسایل کلیدی) په اړه د نارینه ؤ د حساس کولو په چارو لګیا ده. دغه مؤسسه وکیلانو، ډاکترانو، ټولنیزو کارکوونکو او مذهبی لارښوونکوته د ښځو ضد زیاتیو د بېلو بېلو اړخونو په اړه د زده کړې پرمخ تللی مسلکی پروګرامونه وړاندې کوي. همدارنګه میډیکا افغانستان د ښځو د حقونو په اړه د عامې پوهې د کچې لوړولو په موخه هاند او هڅه کوی او د هغو ملی او سیمه ایزو پالیسیو د بدلون او تصویب لپاره نیاو غوښتنه کوی چې موخه یې د مېرمنو او نجونو ضد تاوتریخوالی پای ته رسول دي.

دخپلو موخو ترلاسه کولو په اړه د میډیکا افغانستان چلند او د کار څرنګوالی مهم او بې ساري دۍ:

میډیکا افغانستان د ښځو یوه ځانګړې مؤسسه ده. ټول اروایی سلا کاران، وکیلان، ټولنیز کارکوونکی او ملاتړ کوونکي یې ښځې دی. دغه چار زموږ د مؤکلینو یانې مېرمنو او نجونو لپاره چې نه غواړی د خپلو ستونزو په اړه، په تېره بیا د جنسی تیری په مسألو، له نارینه سلاکارانو، وکیلانو یا ټولنیزو کار کوونکو سره خبرې وکړی، ډېر زیات اهمیت لری.

میډیکا افغانستان د هغو مېرمنو او نجونو په ملا تړ کې تخصص لری چې د ژور تاوتریخوالی لاندې راغلي، او ټول پروګرامونه او چارې یې پرښځو باندې راګرځی. زموږ ټول کارکوونکی د جنسیت او تاوتریخوالي ترمنځ اړیکو باندې پوهېږی او زیانمنو ښځو او نجونو سره د کار په اړه یې پراخه ټریننګونه لیدلی دي. پر دې سربېره هغوی ټول د ښځو د حقونو په اړه ډېره پوهه او کلکه ژمنه لری.

میډیکا افغانستان د ټول لید یوه تګ لاره پیل کړې چې ښځو او نجونو ته د مناسبو او ضروری پراخه او بېلو بېلو چوپړونو لړۍ سرته رسوی، لکه اروایی سلامشو رې، حقوقی سلا مشورې، ټولنیز ملاتړ، د لیک لوست زده کړې درسونه، روغتیایی څارنې ته استول ، اقتصادی فرصتونه او داسې نور. سربېره پردې موږ په څرګنده د ښځو د حقونو زیاتېدلو ملا تړ او چارواکو ته قناعت ورکوؤ ترڅو په یو سوله ایز افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګټه یو اوږد مهاله بدلون منځ ته راوړو.
دکورنیو ویجاړوونکو جګړو په لړکې افغان مېرمنې او نجونې د خپلو ټولنیزو او کورنیو حقونو څخه بې برخې وې. د افغانستان اسلامی جمهوریت د جوړېدلو سره سم میډیکا افغانستان په ابتکاری عمل لاس پورې کړ ترڅو هغو مېرمنو او نجونو ته د مرستې لاس وغځوی چې د تاو تریخوالو او جګړو ځنې روغې رمټې را وتلې وې. نن د ښځو حقونه او جنسی زیاتیو او د جنسیت پر بنسټ نورو زیاتیو څخه د ښځو ساتنه او ښېګڼه د میډیکا افغانستان د کار اصلی هسته(زړی) جوړوی.

میډیکا افغانستان د نېغ په نېغه اروایی- اقتصادی چوپړ وړاندې کولو او حقوقی مرستو له لارې افغان مېرمنې پیاوړې کوی. سربېره پردې میډیکا افغانستان د جنسیت پر بنسټ زیاتیو اصلی مسألو(مسایل کلیدی) په اړه د نارینه ؤ د حساس کولو په چارو لګیا ده. دغه مؤسسه وکیلانو، ډاکترانو، ټولنیزو کارکوونکو او مذهبی لارښوونکوته د ښځو ضد زیاتیو د بېلو بېلو اړخونو په اړه د زده کړې پرمخ تللی مسلکی پروګرامونه وړاندې کوي. همدارنګه میډیکا افغانستان د ښځو د حقونو په اړه د عامې پوهې د کچې لوړولو په موخه هاند او هڅه کوی او د هغو ملی او سیمه ایزو پالیسیو د بدلون او تصویب لپاره نیاو غوښتنه کوی چې موخه یې د مېرمنو او نجونو ضد تاوتریخوالی پای ته رسول دي.

دخپلو موخو ترلاسه کولو په اړه د میډیکا افغانستان چلند او د کار څرنګوالی مهم او بې ساري دۍ:

میډیکا افغانستان د ښځو یوه ځانګړې مؤسسه ده. ټول اروایی سلا کاران، وکیلان، ټولنیز کارکوونکی او ملاتړ کوونکي یې ښځې دی. دغه چار زموږ د مؤکلینو یانې مېرمنو او نجونو لپاره چې نه غواړی د خپلو ستونزو په اړه، په تېره بیا د جنسی تیری په مسألو، له نارینه سلاکارانو، وکیلانو یا ټولنیزو کار کوونکو سره خبرې وکړی، ډېر زیات اهمیت لری.

میډیکا افغانستان د هغو مېرمنو او نجونو په ملا تړ کې تخصص لری چې د ژور تاوتریخوالی لاندې راغلي، او ټول پروګرامونه او چارې یې پرښځو باندې راګرځی. زموږ ټول کارکوونکی د جنسیت او تاوتریخوالي ترمنځ اړیکو باندې پوهېږی او زیانمنو ښځو او نجونو سره د کار په اړه یې پراخه ټریننګونه لیدلی دي. پر دې سربېره هغوی ټول د ښځو د حقونو په اړه ډېره پوهه او کلکه ژمنه لری.

میډیکا افغانستان د ټول لید یوه تګ لاره پیل کړې چې ښځو او نجونو ته د مناسبو او ضروری پراخه او بېلو بېلو چوپړونو لړۍ سرته رسوی، لکه اروایی سلامشو رې، حقوقی سلا مشورې، ټولنیز ملاتړ، د لیک لوست زده کړې درسونه، روغتیایی څارنې ته استول ، اقتصادی فرصتونه او داسې نور. سربېره پردې موږ په څرګنده د ښځو د حقونو زیاتېدلو ملا تړ او چارواکو ته قناعت ورکوؤ ترڅو په یو سوله ایز افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګټه یو اوږد مهاله بدلون منځ ته راوړو.

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه