آرمان یا دید ما

آرمان ما ایجاد یک افغانستان صلح آمیز جائیکه زنان از خشونت و هر نوع تبعیض آزاد بوده و دسترسی مساویانه به عدالت اقتصادی و اجتماعی، تصمیم گیری های سیاسی، خدمات صحی و تعلیم و تربیه داشته باشند.

اموریت ما

میدیکا افغانستان یک موسسه زنان افغان است که برای تحقق حقوق زنان به اساس مساوات و عدم تعبیض کار میکند. ما از طریق ارائه خدمات، بلند بردن آگاهی و ظرفیت سازی در ساحات روانی- اجتماعی، صحی ، تعلیم و تربیه و مساعدت حقوقی برای محو خشونت علیه زنان و دختران و بلند بردن حیثیت اجتماعی زنان داد خواهی مینماییم.

ارزشها و باورهای ما

  • ما زنان هستیم که برای زنان کار میکنیم
  • ما به همبستگی بدون قید وشرط با زنان باور داریم
  • ما بصورت یکسان با زنان بدون هرگونه تبعیض قومی، طبقاتی، مذهبی، سنی یا سایر انواع آن کار مینماییم
  • ما شیوه فعال برخورد با حقوق زنان را اتخاذ مینماییم
  • ما باور داریم که تمام کسانیکه از تصامیم متاثر میشوند در تصمیم گیری دخیل شوند
  • ما عزت نفس و کرامت انسانی زنان را تقویت میکنیم

میدیکا افغانستان توسط راستکاری، شفافیت، حسابدهی و شیوه کل نگرانه(همه جانبه ) هدایت میشود.

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه