محافظت متضرر، موفقیت قضأ

img_1058

تیم مساعدتهای حقوقی دفتر میدیکا افغانستان در سال ۲۰۱۸  جزوه حقوقی را تحت عنوان “احکام و اقدامات محافظتی ” ترتیب نموده و طی برنامه های آگاهی دهی حقوقی خویش به تعداد از حوزه های امنیتی پولیس شهر کابل آگاهی ارائه کردند. هدف ازین جزوه حقوقی و برنامه های آگاهی حقوقی همانا تقویت روند سهمگیری مصؤن  متضررین در رسیدگی به قضایای شان است.

محافظت از متضررین جرایم یک بخش مهم از اجراآت عدلی وقضایی میباشد. در واقع، تحقیق و تعقیب وابسته به معلومات متضررین می باشد، فردی که قابل اعتماد است و معلومات و اظهارات اش موثق ،دقیق وکامل میباشد. احساس و درک متضررین از امن بودن شان بالای نحو ارایه معلومات و مدارک تاثیر گذار است.

در سراسر جهان، دولت ها به اهمیت محافظت متضررین جهت عملکرد بهتر سیستم عدلی وقضایی پی برده اند. و مواد قانونی را در حصه محافظت ، مساعدت و حمایت متضررین به منظور تسهیل اشتراک آنان در روند تعقیب عدلی وضع کرده اند  تا آنان به سهولت و امنیت کامل بتوانند شواهد و مدارک ارایه کنند . پولیس و حارنوالان مکلف گردیده اند تا از مصؤن بودن متضررین حین رسیدگی به قضایا اطمینان حاصل کنند.

خوشبختانه که قوانین افغانستان از جمله قانون اجراآت جزایی و قانون پولیس یک سلسله مکلفیت ها را به ارگانهای ذیربط عدلی وقضایی وضع کرده است تا در حصه مصؤنیت متضررین جرایم دقت کنند. تا مبادا از رهگذر ارائه شکایت شان و تعقیب قضیه متضرر گردند.

غرض دریافت این جزوه حقوقی با ما به تماس شوید:

lap.lawyers@medica-afghanistan.org

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه