برنامه روانی-اجتماعی و صحت

سه دهه جنگ، صحت روانی زنان و خانواده هایشان را عمیقاً متاثر ساخته است. مطالعات متعدد نشان میدهد که سطح بالایی افسردگی و سایر مشکلات روانی- اجتماعی در میان افغان ها ، بخصوص زنان دیده شده که ناشی از خشونت بوده است. با تأسف بحث در مورد این گونه مسائل هنوز هم در جامعه افغانستان عار پنداشته میشود و صرف تعدادمحدود افراد مسلکی قادر به ارائه مشوره های روانی-اجتماعی میباشند. بسیاری از زنان افغان تا هنوز به خدمات مراقبت های اولیه صحی دسترسی دارند و یا اگر دارند آنهم بسیار اندک است و خدمات خیلی محدود روانی-اجتماعی تنها در شهرهای بزرگ در دسترس میباشد.

با در نظر داشت این وضعیت، میدیکا افغانستان در سال 2002 با روانشناسان آموزش دیده توسط متخصصین بین المللی در مورد مشوره آسیب های روانی (تروما روانی ) به ارائه خدمات برای زنان و دختران آسیب دیده اقدام نمود. امروز، میدیکا افغانستان از جمله نهاد های محدود میباشد که خدمات و برنامه های آموزشی روانی-اجتماعی را در افغانستان ارائه میدارد.

در زمره ارائه خدمات مستقیم ، برنامه روانی-اجتماعی میدیکا افغانستان جلسات مشوره های روانی حمایتی را به شکل انفردی و گروپی در نقاط کلیدی کابل، مانند خانه های امن زنان، محابس اناثیه، مرکز اصلاح وتربیت اطفال، باغ زنانه و محلات دیگردرنواحی پنجم، هفتم، یازدهم و سیزدهم شهر کابل عرضه میدارد. همچنین میدیکا افغانستان مراکز مشورتی را در شهر هرات، در شفاخانه حوزوی ودر کابل در شفاخانه رابعه بلخی و شفاخانه استوماتولوژی ایجاد کرده است که روانشناسان یکجا با کارمندان صحی آموزش دیدۀ میدیکا افغانستان کار میکنند تا زنانی که از بیماری های روانی و فزیکی ناشی از حوادث تروماتیک مانند لت و کوب، تجاوز جنسی، قطع اعضای بدن، خودسوزی، یا ازدواج زیرسن رنج میبرند، کمک نمایند. ضمنأ روانشناسان میدیکا افغانستان مشوره های کوتاه مدت را به بیماران داخل بستر در شفاخانه ها، بخصوص آنانیکه در بخش های جراحی و سوختگی در کابل و هرات بستری اند، فراهم نموده و در صورت لزوم برای متخصصین صحی ومریضان، شیوه های مداخله در بحران را نیز آموزش میدهند. برنامه روانی-اجتماعی و صحت میدیکا افغانستان برای توانمندی هرچه بهتر زنان و دختران که در گروپ های مشورهدهی شرکت می کنند، صنوف سواد آموزی را نیز فراهم مینماید تا آنان از این طریق بتوانند مهارت های خواندن و نوشتن و آگاهی از حقوق شرعی و قانونی خویش را فراگیرند.

علاوه بر این، میدیکا افغانستان برنامه های آموزشی را در مورد حساس سازی ، ظرفیت سازی و نظارت از کار های مسلکی روانی را فراهم مینماید. همچنان میدیکا افغانستان کورس های تخصصی دارای سند معتبر را به آنعده کارمندان صحت روانی و سایر کارمندان مسلکی صحی که با زنان و دختران دچار آسیب های روحی کار میکنند، عرضه مینماید. موضوعات آموزش روی تروما (آسیب روانی) در محیط طبی بالای شیوه های ذیل تمرکز دارد: استفاده از شیوه حساس به تروما، توسعه مهارت های مشوره دهی و تسلط برموضوعات متعدد مربوط به خشونت علیه زنان و پیامدهای آن برای زنان، خانواده هایشان و اجتماع. همچنین تیم برنامه روانی-اجتماعی و صحت میدیکا افغانستان با دست اندرکاران متعدد بشمول نهاد های دولتی، ملی و بین المللی و جامعه مدنی نیز ارتباط برقرار مینماید ونیز زمینه برنامه های آموزشی مسلکی را درولایات مساعد ساخته و نظارت از قضایا ، ورجعت دهی زنان و دختران نیازمند را به سایر مراکز حمایتی فراهم مینماید.

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه