تیم ما

میدیکا افغانستان تمامی فعالیت هایش را تحت هدایت و رهبری هیئت مدیره که متشکل از پنج عضو داوطلب میباشد، با داشتن دفتر مرکزی در شهر کابل و دو دفتر ساحوی در مزار شریف و هرات پیش میبرد. تعداد کارمندان میدیکا افغانستان به 85 تن میرسد. تیم منجمنت متشکل از رئیس اجرائیه، معاون ، دو تن مسئولین دفاتر ساحوی، سه تن مسئولین پروگرام و یک تن مسئول مالی میباشد.کارمندان پروژوی شامل ده تن وکیل مدافع ، سیزده تن مشاور روانی، پنج تن کارمند اجتماعی، و هشت تن معلم سواد آموزی می باشد. (شش تن کار آموز حقوقی در بخش برنامه های آموزشی نیز تحت هدایت کارمندان کار می کنند.) تعداد کارمندان اداری و مالی به ده تن میرسند، و به تعداد 31 تن ازکارمندان در بخش خدمات حمایوی و امنیت مصروف فعالیت اند.

تمام پُست های کلیدی مؤسسه میدیکا افغانستان مطابق به تعهد اساسی آن به همبستگی با زنان، ترویج سیاست های اشتغال زنان، احترام به خواست زنان و حفظ محرمیت توسط زنان اشغال میگردد.

میدیکا افغانستان استندردهای عالی مسلکی را حفظ مینماید. روانشناسان میدیکا افغانستان فارغ التحصیل پوهنخی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل اند، در حالی که دیگر کارمندان آن در بخش های صحی یا امور اجتماعی تخصص دارند. همه کارمندان میدیکا افغانستان آموزش های فشرده تخصصی را در ارتباط با مشوره های روانی و آسیب روانی از متخصصان بین المللی و از مؤسسات مانند سازمان صحی جهان اخذ نموده اند. میدیکا افغانستان نخستین مؤسسه غیر دولتی است که زمینه خدمات مشوره های روانی را در سال 2002 در افغانستان اساس گذاشت، و تعهد این مؤسسه برای برنامه های آموزشی فشردۀ مداوم و پایدار، معیارهای عملکرد آن را به عالی ترین سطح در کشور ارتقاع بخشیده است.

وکلای مدافع میدیکا افغانستان فارغ التحصیل پوهنحی شرعیات ویا پوهنحی حقوق و علوم سیاسی می باشند. آنان در انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان ثبت و دارای جواز مسلکی اند که به اساس آن حق فعالیت را دارند. وکلای میدیکا افغانستان آموزش های متعدد و مداوم را پیرامون ابعاد مختلف قوانین افغانستان، قانون ، قوانین بین المللی حقوق بشر (از جمله حقوق زنان و حقوق کودکان)، دفاعیه های حقوقی وحقوق زنان اخذ نموده اند. میدیکا افغانستان سیزده تن کار آموز حقوقی را آموزش داده و فعلأ در دفاتر میدیکا افغانستان منحیث وکلای مدافع مصروف ایفای وظیفه میباشند. شش تن کار آموز حقوقی دیگر در حال حاضر مصروف آموزش اند.

میدیکا افغانستان، کارمند اجتماعی را بر اساس تجربه در امور اجتماعی بخصوص کار با زنان و کودکان، استخدام مینماید. کارمند اجتماعی با همکاری نزدیک با مشاورین روانی و وکلای مدافع میدیکا افغانستان نیز از برنامه های آموزشی آسیب روانی و حقوق بشر بهره مند میگردند.

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه