سواد و آموزش

میدیکا افغانستان به آنعده از زنان و دخترانیکه درگروپ های مشوره روانی اشتراک میورزند، صنوف درسی سواد آموزی را برای آنان نیز فراهم نموده است. صنوف  سواد آموزی میدیکا افغانستان  خواندن و نوشتن را به سطح ابتدائی تدریس مینماید و همچنین در توانمند سازی آنان با بلند بردن سطح آگاهی زنان  در مورد حقوق  شان و مراقبت های صحی  سهم میگیرد. آموزش سواد کیفیت زندگی زنان آسیب پذیر و منزوی و خانواده های آنان را بهبود میبخشد. زنان را قادر می سازد تا بهترین مهارت های ارتباط را بکار گیرند، مناقشه های خانوادگی را کاهش دهند و از حق خود برای شرکت در تصمیم گیری ها با  شیوه ای سازنده مستفید گردند.

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه