خساره وارده ناشی از جرایم خشونت علیه زنان قابل جبران است

 

با در نظرداشت احکام قانون منع خشونت علیه زنان ، جرایم خشونت علیه زنان باعث وارد شدن خساره مادی و معنوی به متضرر شده که طبق ماده 41 قانون متذکره  عامل خشونت در پهلوی محکومیت به مجازات نقدی و غیر نقدی محکوم به پرداخت جبران خساره ناشی جرم به متضرر نیز می باشد.

هدف از جبران خساره ریشه کن کردن ضرر وارده نیست بلکه قرار دادن یک بدیل در مقابل ضرر وارده به متضرر است. از همین رو است که ماده ششم قانون منع خشونت علیه زنان جبران خساره را به صفت حق مسلم مجنی علیه خشونت تصریح نموده است.

خوشبختانه وکلای مدافع میدیکا افغانستان که در راستای نحو سنجش خساره آموزش دیده و  توانسته اند که طی دو سال اخیر در تعدادی از قضایای جرایم خشونت علیه زنان بطور مجموعی به مقدار  ( 623620) افغانی  جبران خساره را بری موکلین خویش اخذ نمایند.

از شما نیز میخواهیم تا در راستای تامین عدالت ، محو خشونت علیه زنان و دسترسی زنان متضرر از جرایم خشونت علیه زنان به این حق شان قدم دیگری بردارید.

میدیکا افغانستان بدین باور است که مکلف بودن عامل خشونت به پرداخت جبران خساره گام دیگری برای محو خشونت علیه زنان است و افتخار دارد که این بار در روز بین المللی  محو خشونت علیه زنان جزوه حقوقی خویش را روی جبران خساره با شما همکاران عزیز شریک سازد. تا بدین وسیله آگاهی در رابطه به این حق متضررین و مکلفیت عاملین خشونت باشد. و وکلای مدافع و حارنوالان تشویق شده و با هم بتوانیم الزامیت جبران خساره را در قضایا عملی سازیم.

این جزوه حقوقی در پهلوی قضایای جرایم خشونت علیه زنان در برگیرنده تمامی انواع قضایا اعم از حقوقی و جزائی است که بالاثر آن افراد متضرر گردیده اند.

از شما همکاران خویش خواهانیم تا این جزوه را به همکاران دیگر خویش نیز شریک سازید.

http://www.medicaafghanistan.org/medica/wp-content/uploads/Dari-Legal-memo-on-compensation-by-Medica-Afghanistan-25.11.2018-Copy.pdf

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه