01Dec 18

مبدل ساختن قانون منع خشونت علیه زنان به واقعیت 2016- 2017

میدیکا افغانستان، پس از تصویب‌ قانون منع خشونت علیه زنان، به تعداد ده قضیه خشونت علیه‌ زنان را که شامل قضایای جزایی، حقوقی و متضرر می ‌شد، در سال‌های 2009 و 2010 مساعدت نمود. آمار این مساعدت ها به مرور زمان افزایش یافته و در سال‌های 2016 و 2017 به 1080 قضیه رسید. این احصائیه، از جمله مهمترین احصائیه ها در دورنمای متحول  حقوقی و سیاسی به حساب می آید، به ویژه در این اواخر که همه‌ی قوانین جزایی در داخل یک کود جزا ادغام می شود. دادخواهی برای حفظ قانون منع خشونت علیه‌ زنان به‌عنوان یک قانون مجزا، بخش عمده‌ای از کارها و فعالیت‌های دادخواهانه‌ی میدیکا افغانستان را در سال‌های 2016 و 2017 تشکیل می داد که به‌چندین دلیل موفقیتی مهم و بارز پنداشته می‌شود. شیوه کل‌ نگرانه میدیکا افغانستان برای محو خشونت علیه‌ زنان -که  در روش چندجانبه آن در ادغام مجدد زنان در اجتماع، مساعدت حقوقی، مشاوره…

Read More
25Nov 18

خساره وارده ناشی از جرایم خشونت علیه زنان قابل جبران است

  با در نظرداشت احکام قانون منع خشونت علیه زنان ، جرایم خشونت علیه زنان باعث وارد شدن خساره مادی و معنوی به متضرر شده که طبق ماده 41 قانون متذکره  عامل خشونت در پهلوی محکومیت به مجازات نقدی و غیر نقدی محکوم به پرداخت جبران خساره ناشی جرم به متضرر نیز می باشد. هدف از جبران خساره ریشه کن کردن ضرر وارده نیست بلکه قرار دادن یک بدیل در مقابل ضرر وارده به متضرر است. از همین رو است که ماده ششم قانون منع خشونت علیه زنان جبران خساره را به صفت حق مسلم مجنی علیه خشونت تصریح نموده است. خوشبختانه وکلای مدافع میدیکا افغانستان که در راستای نحو سنجش خساره آموزش دیده و  توانسته اند که طی دو سال اخیر در تعدادی از قضایای جرایم خشونت علیه زنان بطور مجموعی به مقدار  ( 623620) افغانی  جبران خساره را بری موکلین خویش اخذ نمایند. از شما نیز میخواهیم تا…

Read More
27Oct 18

حمایت از متضررین جرایم خشونت علیه زنان

  حمایت از متضررین جرایم خشونت علیه زنان امر حتمی می باشد. از همین رو است که قوانین جزایی باید در پهلوی جرم انگاری اعمال خلاف نظم و امن جامعه و مجازات مجرمین روی حمایت متضررین نیز توجه داشته باشد. قانون منع خشونت علیه زنان با وجودیکه در ماده ششم ( حقوق مجنی علیه)  و فصل دوم ( احکام وقایوی و حمایوی) خواسته تا به نحوی از انحا مجنی علیه جرایم خشونت علیه زنان را مورد حمایت قرار دهد. اما این مواد دارای کمی و کاست های است که به اساس تجارب از قضایای خشونت و نیازمندی های مجنی علیهای جرایم خشونت علیه زنان میتوان این مواد را میتوان غنامند ساخت. میدیکا افغانستان عضو فعال کمیته تسوید قوانین وزارت امور زنان  می باشد که غرض غنامندی قانون منع خشونت علیه زنان ماده را تحت عنوان حمایت از مجنی علیها ترتیب و با کمیته محترم شریک ساخته است. نظریات و پیشنهادات…

Read More

برنامه های فعلی ما

دادخواهی
advocacy

میدیکا افغانستان مشوره های روانی را بشکل انفرادی و گروپی به زنان و دختران در نقاط کلیدی کابل، از جمله نواحی پنجم، ششم، هفتم، هشتم، یازدهم و سیزدهم، باغ زنانه، مرکز اصلاح وتربیه اطفال، زندان اناثیه و خانه های امن زنان عرضه مینماید …

خدمات حقوقی
Legal Aid

برنامه مساعدت  حقوقی میدیکا افغانستان به زنان و دختران که  قضایای جزائی ویا حقوقی دارند ودرجستجوی راه حل اند ایجاد شده است. خدمات برنامه  مساعدت حقوقی میدیکا افغانستان شامل وکالت دفاع، میانجیگری خانواده گی …

مشوره روانی - اجتماعی
Psychosocial Counseling

میدیکا افغانستان مشوره های روانی را بشکل انفرادی و گروپی به زنان و دختران در نقاط کلیدی کابل، از جمله نواحی پنجم، ششم ،هفتم، هشتم، یازدهم و سیزدهم، باغ زنانه، مرکز اصلاح وتربیه اطفال، زندان اناثیه و خانه های امن زنان عرضه مینماید …

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه