پښتو | دری | English
  • Medica Afghanistan
  • Advocacy
  • Psychosocial and Health Program
  • Legal Aid Program
 

آرمان یا دید ما

آرمان ما ایجاد یک افغانستان صلح آمیز جائیکه زنان از خشونت و هر نوع تبعیض آزاد بوده و دسترسی مساویانه به عدالت اقتصادی و اجتماعی، تصمیم گیری های سیاسی، خدمات صحی و تعلیم و تربیه داشته باشند.

 

ماموریت ما

میدیکا افغانستان یک مؤسسه زنان افغان است که برای تحقق حقوق زنان به اساس مساوات و عدم تعبیض کار میکند. ما از طریق ارائه خدمات، بلند بردن آگاهی و ظرفیت سازی در ساحات روانی- اجتماعی، صحی ، تعلیم و تربیه و مساعدت حقوقی برای محو خشونت علیه زنان و دختران و بلند بردن حیثیت اجتماعی زنان داد خواهی مینماییم.

 

ارزشها و باورهای ما

  • ما زنان هستیم که برای زنان کار میکنیم
  • ما به همبستگی بدون قید وشرط با زنان باور داریم
  • ما بصورت یکسان با زنان بدون هرگونه تبعیض قومی، طبقاتی، مذهبی، سنی یا سایر انواع آن کار مینماییم
  • ما شیوه فعال برخورد با حقوق زنان را اتخاذ مینماییم
  • ما باور داریم که تمام کسانیکه از تصامیم متاثر میشوند در تصمیم گیری دخیل شوند
  • ما عزت نفس و کرامت انسانی زنان را تقویت میکنیم

میدیکا افغانستان توسط راستکاری، شفافیت، حسابدهی و شیوه کل نگرانه(همه جانبه ) هدایت میشود.

 
Donation Page

برعلاوه ارائه خدمات مستقیم به زنان، میدیکا افغانستان جهت حساس ساختن مردان وزنان درموضوعات کلیدی چون خشونت به اساس جنسیت آموزش های را برای کارمندان صحی ، کارمندان ارگانهای حقوقی وسایرین براه میاندازد.

 

میدیکا افغانستان تمامی برنامه های آموزشی ذیلاً توضیح شده را برحسب  نیازمندیهای خاص مؤسسات و شرکت کنندگان می تواند سازگار بسازد.   

 مطالعه بیشتر. . .

 

 
Top of Page