پښتو | دری | English
  • Medica Afghanistan
  • Advocacy
  • Psychosocial and Health Program
  • Legal Aid Program
 

زموږ هیله یا لید

زموږ هیله د داسې یو سوله ایز افغانستان جوړېدل دی چې ښځې له هرډو ل تاوتریخوالي او هرډول توپیر څخه پرته  او اقتصادی او ټولنیز عدالت، سیاسی پرېکړو،  روغتیایی چوپړونو او ښوونې او روزنې ته په مساوی ډول لاس رسی ولري.  

 

زموږدنده(ماموریت)

میډیکا افغانستان د افغان ښځو یوه مؤسسه ده چې د ښځو د حقونو ترلاسه کولو لپاره کار کوي. موږ د پوهاوی لوړولو،  د روانی ـ ټولنیز،  روغتیایی،  ښوونې او روزنې او حقوقي مرستو په برخوکې د وړتیا موندلو د چوپړ په وړاندې کولو سره د ښځو او نجونو ضد تاو تریخوالي له منځه وړلو او د ښځو د ټولنیز حیثیت د لوړاوی لپاره نیاو غوښتنه کوؤ.

 

زموږ ارزښتونه او اندونه

 ٭  موږ ښځې یو چې د ښځو لپاره کار کوؤ.

 ٭   موږ د ښځو په بې قید او شرطه پیوستون باور لرو.

 ٭   موږ ښځو سره د قامی، پاړکیز یا طبقاتي، مذهبی،  یاکوم بل ډول توپیر څخه پرته یوشانته کار کوؤ.

 ٭   موږ د ښځو د حقونو په اړه په فعاله ډول  ناسبه لاره چاره غوره کوو .

 ٭    موږ په دې اند یو چې ټول هغه کسان باید په پرېکړو کې ونډه ولری چې د پرېکړو تر اغېز لاندې راځي.

 ٭    موږ د ښځو عزت نفس (برم) پیاوړۍ کوؤ.

 ٭    میډیکا افغانستان په ریښتینولی، شفافیت، حساب ورکونې او د هراړخیزلید(ټول لید) په توګه لار ښوونه کېږی.

 

Donation Page


 

 

 
Top of Page