پښتو | دری | English
 • Medica Afghanistan
 • Advocacy
 • Psychosocial and Health Program
 • Legal Aid Program
 

 برنامه های آموزشی 


برنامه آموزشی در مورد جندر و خشونت

مطالب و محتوا:

 • جنسیت چیست؟
 • جنسیت و قدرت
 • جنسیت و انکشاف
 • نابرابری های  جنسیتی
 • کلیشه های جنسیتی و مردگرایی
 • خشونت و صلح .

هدف: عمیق  ساختن درک مسائل جنسیتی و محو خشونت علیه زنان و دختران.

مستفیدین: متعلمین ، معلمین، بزرگان جامعه، ( علما وروحانیون )مؤسسات تحت رهبری زنان و مؤسسات غیر دولتی بصورت عموم.

مدت زمان برنامه آموزشی: 2 روز.

برنامه آموزشی برای افراد مسلکی  صحی در مورد و شیوه  حساس بر خورد  تروما(آسیب روانی) به  بیماران

مطالب و محتوا:

 • آگاهی در مورد اعضای بدن و رسیدگی به احساسات
 • اقدام نمودن به کاهش شرایط فشار روحی پس از تروما
 • فشار روحی مربوط به بیماران و متخصصین صحی
 • اقدام نمودن با اجرای مراقبت از خود
 • حقوق صحی و چارچوب قانونی
 • صحت جنسی.

هدف: بلند بردن درک ارتباط بین جندر و خشونت؛ افزایش آگاهی در مورد تروما و کاهش آسیب پذیری دوباره.

مستفیدین: داکتران اناث، پرستاران و قابله های که در شفاخانه ها و یا دیگر مراکز صحی  مصروف کار اند. مدت زمان برنامه آموزشی: مدت زمان برنامه آموزشی: برنامه مذکور دارای 5 بخش و هر بخش آن 3 روز در جریان یک سال می باشد.  

برنامه آموزشی در مورد مهارت های افهام و تفهیم و شیوه حل و فصل قضیه  

مطالب و محتوا:

 • مهارت های اساسی افهام و تفهیم: گوش دادن فعالانه
 • مهارت های افهام و تفهیم شفاهی (مهارت سوال ، خلاصه کردن، تکرار و تفسیر، تامل و تعمق)
 • افهام و تفهیم غیر شفاهی(اجرای حرکات جسمی مانند تکان دادن سرو فشار دادن چشم ها)
 • مراحل حل و فصل قضیه همراه  با کار عملی.

هدف: حساس ساختن شرکت کنندگان به افهام و تفهیم مسلکی  در زندگی شخصی و مسلکی ایشان و کاهش آسیب پذیری دوباره میباشد.

مستفیدین: مشاورین، روانشناسان، کارمندان  موسسات و نهادها مختلف، گروه های طبی (بشمول داکتران، قابله ها، و پرستاران)، معلمین ومتعلمین.

مدت زمان برنامه آموزشی: 3 روز.

 

برنامه آموزشی در مورد مهارت های مشورۀ روانی - اجتماعی

مطالب و محتوا:

 • تعریف مشوره
 • اصول و قواعد مشوره دهی
 • مشوره در مقابل توصیه یا اندرز
 • محرمیت
 • آگاهی خودی
 • کیفیت
 • نقش واوصاف مشاورروانی
 • مراحل مشوره روانی
 • مهارت های اساسی افهام و تفهیم
 • افسردگی و اضطراب
 • خشونت علیه زنان
 • تروما (آسیب پذیری) و آسیب رسانی مجدد.

هدف: آگاهی در مورد پروسه مشوره دهی، مهارت های افهام و تفهیم وحل مشکلات ابتدائی روانی

مستفدین: مشاورین روانی،  کارمندان  اجتماعی و صحی، معلمین، مربیان و وکلای مدافع .

مدت زمان برنامه آموزشی: 15 روز نظری  و عملی و بر علاوۀ دو هفته ارزیابی از آموزش در جریان تطبیق آن.

برنامه آموزشی میانجیگری برای نهاد های  حقوقی دولتی و غیر دولتی  

مطالب و محتوا:

 • میانجیگری فامیلی
 • مراحل و پروسه میانجیگری
 • موجودیت  منازعه شخصی
 • اشکال مختلف منازعه
 • مدُل های حل منازعه

هدف:  افزایش مهارت های میانجیگری شرکت کنندگان.

مستفیدین: وکلای مدافع و کارمندان اجتماعی میدیکا افغانستان، کارمندان ادارات مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه، وساطت کنندگان و کارمندان

اجتماعی وزارت امور زنان، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مؤسسه زنان برای زنان افغان و خانه های امن.

مدت زمان برنامه آموزشی: 5 روز

برنامه آموزشی برای پولیس

مطالب و محتوا:

 • آگاهی و ازدیاد معلومات در مورد قانون محو خشونت علیه زنان
 • حقوق مظنونین و متهمین
 • حقوق اساسی شهروندان
 • حقوق اطفال متخلف از قانون
 • خشونت علیه زنان و مهارت های افهام و تفهیم.

هدف: افزایش دسترسی زنان به عدالت با تقویت همکاری های نزدیک بین پولیس و میدیکا افغانستان؛ حساس ساختن پولیس  درمقابل   قربانیان خشونت های خانواده گی؛  تطبیق  قانون محو خشونت علیه زنان؛ حساس ساختن منسوبین پولیس تا اینکه آنان بتوانند پاسخگوی خوبی دربرآورده ساختن   نیازمندیهای بازماندگان خشونت های خانواده گی، به خصوص زنان و دختران که از منازل شان فرار میکنند باشند.

مستفیدین: زنان و مردان پولیس از واحد های رسیدگی به قضایای خانوادگی، دیپارتمنت تحقیق جرایم جنایی و  کارمندان  جنایی مؤظف به گزمه.

مدت زمان برنامه آموزشی: 2 روز.

برنامه آموزشی برای کارمندان زندان  

مطالب و محتوا:

 • حقوق مظنونین
 • متهمین و محکومین در پرتو قوانین ملی و بین المللی
 • خشونت علیه زنان و مهارت های افهام و تفهیم.

هدف: آشنا کردن کارکنان زندان با معیارهای ملی و بین المللی برای رفتار عادلانه و مسلکی  با زنان و دختران داخل زندان، حساس ساختن آنان  جهت برخورد همدلانه و مسلکی  با بازماندگان خشونت، به خصوص کسانی که به مشکلات شدید جسمی و روانی دچار اند.

مستفیدین: کارکنان زندان / مرکز اصلاح و تربیه اطفال در کابل، هرات و مزار شریف.

مدت زمان برنامه آموزشی: 2 روز

برنامه آموزشی برای علمای دین (ملا امامان مساجد)  و رهبران مذهبی در مورد ثبت و راجستر ازدواج ها و رابطه آن با خشونت علیه زنان

مطالب و محتوا:

 • ازدواج قانونی مطابق با قانون افغانستان و شریعت
 • نقش ثبت ازدواجها در کاهش ازدواج های غیر قانونی زیرسن و ازدواج های اجباری
 • رابطه ازدواجهای اجباری  با خشونت علیه زنان
 • تاثیرات آن بالای  سلامت باروری زنان و مرگ و میر مادران و نوزادان.

هدف: افزایش آگاهی در مورد ثبت قانونی ازدواج ها، و در نتیجه کاهش ازدواج های اجباری و ازدواج های زیرسن  و خشونت علیه زنان و دختران.

مستفیدین: ملا امامان مساجد ، کارکنان اجتماعی، معلمین، دانش آموزان، کارکنان صحی، پولیس، مؤسسات غیر دولتی همکار، و کارکنان وزارت عدلیه.

مدت زمان برنامه آموزشی: 2 روز.

برنامه آموزشی تحکیم صلح

مطالب و محتوا:

 • مفاهیم صلح و تحکیم صلح
 • تنوع و تحکیم صلح
 • خشونت و استراتیژی تغییرمنازعه عاری  ازخشونت
 • مهارت های افهام و تفهیم و مکالمه
 • آسیب روانی (تروما) انفرادی و  یا گروپی.

هدف: ارتقای ظرفیت فعالان زن و کارمندان  مؤسسات غیر دولتی در تحکیم صلح در جامعه و ارتباط دادن محو خشونت علیه زنان با صلح.

مستفیدین: فعالان زن، کارمندان  مؤسسات غیر دولتی و زنان مصروف در ارگان های دولتی.

مدت زمان برنامه آموزشی: 6 روز.

 
Donation Page

برعلاوه ارائه خدمات مستقیم به زنان، میدیکا افغانستان جهت حساس ساختن مردان وزنان درموضوعات کلیدی چون خشونت به اساس جنسیت آموزش های را برای کارمندان صحی ، کارمندان ارگانهای حقوقی وسایرین براه میاندازد.

 

میدیکا افغانستان تمامی برنامه های آموزشی ذیلاً توضیح شده را برحسب  نیازمندیهای خاص مؤسسات و شرکت کنندگان می تواند سازگار بسازد.   

 مطالعه بیشتر. . .

 

 
Top of Page