پښتو | دری | English
  • Medica Afghanistan
  • Advocacy
  • Psychosocial and Health Program
  • Legal Aid Program
 

سواد او زده کړه

میډیکا افغانستان د هغو ښځو او نجونو لپاره د سواد زده کړې درسي ټولګي  هم جوړوي چې د اروایی(روانی)  سلا مشورو په ګروپونو کې ګډون کوی. د میډیکا افغانستان په درسی ټولګیو کې په لومړنۍ کچې دلیک لوست زده کړه کېږی او همدارنګه د ښځو د حقونو او روغتیایی پاملرنو په اړه د پوهې  کچه لوړوی ترڅو په دې ډول د ښځو د وړتیا په لوړولو کې ونډه اخلي. د سواد زده کړه د ډېرو زیان منونکو او څندې ته شوؤ ښځو او د هغوی د کورنیو د ژوند کیفیت ښه کوی. ښځو ته  د  ترټولو ښو اړیکو جوړولو، د کورنیزو شخړو راکمولو او پرېکړو کې په ډېرې ښې او رغنده توګه  د ونډې اخیستلو پوهه  ورکوی.

 

Donation Page


 

 

 
Top of Page