پښتو | دری | English
  • Medica Afghanistan
  • Advocacy
  • Psychosocial and Health Program
  • Legal Aid Program
 

سواد و آموزش

میدیکا افغانستان به آنعده از زنان و دخترانیکه درگروپ های مشوره روانی اشتراک میورزند، صنوف درسی سواد آموزی را برای آنان نیز فراهم نموده است. صنوف  سواد آموزی میدیکا افغانستان  خواندن و نوشتن را به سطح ابتدائی تدریس مینماید و همچنین در توانمند سازی آنان با بلند بردن سطح آگاهی زنان  در مورد حقوق  شان و مراقبت های صحی  سهم میگیرد. آموزش سواد کیفیت زندگی زنان آسیب پذیر و منزوی و خانواده های آنان را بهبود میبخشد. زنان را قادر می سازد تا بهترین مهارت های ارتباط را بکار گیرند، مناقشه های خانوادگی را کاهش دهند و از حق خود برای شرکت در تصمیم گیری ها با  شیوه ای سازنده مستفید گردند.

 
Donation Page

برعلاوه ارائه خدمات مستقیم به زنان، میدیکا افغانستان جهت حساس ساختن مردان وزنان درموضوعات کلیدی چون خشونت به اساس جنسیت آموزش های را برای کارمندان صحی ، کارمندان ارگانهای حقوقی وسایرین براه میاندازد.

 

میدیکا افغانستان تمامی برنامه های آموزشی ذیلاً توضیح شده را برحسب  نیازمندیهای خاص مؤسسات و شرکت کنندگان می تواند سازگار بسازد.   

 مطالعه بیشتر. . .

 

 
Top of Page