پښتو | دری | English
  • Medica Afghanistan
  • Advocacy
  • Psychosocial and Health Program
  • Legal Aid Program
نیاو غوښتنه   حقوقي مرستې   اروایی- ټولنیزې سلا(مشورې)
     

 د ښځو ضد تاو تریخوالي په اړه دعامه پوهې د کچې لوړولو او د تاو تریخوالي  درولو لپاره د ابتکاری  کمپاینونو پیل کول  د میډیکا افغانستان د نیاو غوښتنې د نېغ په نېغه چوپړو نو بشپړوونکي دي. د نیاو غوښتنې  کارمندانو  چې د اړیکو ټینګولو، عامه پالیسي، بشري حقونو او جندر مسألو .....

 

میډیکا افغانستان د هغو ښځو او نجونو لپاره، چې جزایی یا حقوقی ستونزې لري او د حل لارې په لټه کې دي د حقوقي مرستو پروګرام جوړ کړی دی. د میډیکا افغانستان د حقوقي مرستو په پروګرام کې د دفاع وکالت، کورنیز منځګړیتوب، د حقوقي پوهې زیاتول،  حقوقي مشورې او خپلو کورنیو سره په .......

 

میډیکا افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د ټول کابل په ډېرو مهمو سیمو لکه پنځمې، اوومې، اتمې او دیارلسمې ناحیې، ښځینه بڼ، د ماښومانود روزنی او اصلاح مرکز، ښځینه بندخونو او د ښځو خوندي کورونو کې ځانګړې او ډله ایزې اروایی سلاوې وړاندې کوي. ......

ژوره مطالعه. . .   ژوره مطالعه. . .   ژوره مطالعه. . .
 
 

 
Top of Page