پښتو | دری | English
  • Medica Afghanistan
  • Advocacy
  • Psychosocial and Health Program
  • Legal Aid Program 

دادخواهی     مساعدت های حقوقی    مشوره روانی - اجتماعی
     

فعالیت دادخواهی میدیکا افغانستان مکمل خدمات مستقیم از طریق بالا بردن سطح آگاهی عامه در مورد خشونت علیه زنان و راه اندازی کمپاین های خلاق برای متوقف ساختن خشونت ها میباشد. کارمندان دادخواهی در موضوعات برقراری ارتباط

 

برنامه مساعدت  حقوقی میدیکا افغانستان به زنان و دختران که  قضایای جزائی ویا حقوقی دارند ودرجستجوی راه حل اند ایجاد شده است. خدمات برنامه مساعدت حقوقی میدیکا افغانستان شامل وکالت دفاع، میانجیگری خانواده گی

 

میدیکا افغانستان مشوره های روانی را بشکل انفرادی و گروپی به زنان و دختران در نقاط کلیدی کابل، از جمله نواحی پنجم، ششم ،هفتم، هشتم ، یازدهم و سیزدهم، باغ زنانه، مرکز اصلاح وتربیه اطفال ، زندان اناثیه و خانه های امن زنان عرضه مینماید .

مطالعه بیشتر. . .   مطالعه بیشتر. . .   مطالعه بیشتر. . .
 
 

 
Top of Page