پښتو | دری | English
  • Medica Afghanistan
  • Advocacy
  • Psychosocial and Health Program
  • Legal Aid Program
 

وړتیا  جوړونه  او زده کړه

میډیکا افغانستان ، ښځو ته پر نېغ په نېغه چوپړ سربېره، د روغتیایی او حقوقی کارمندانو او نورو کسانو لپاره بېل بېل ښوونیز پروګرامونه وړاندې کوی ترڅو نارینه او ښځې د جنسیت پر بنسټ ولاړو ډېرو مهمو او کلیدی مسألو په اړه حساس کړای شی.

د ښوونیزوپروګرامونو دنورومعلوماتوپه هکله مهراباني وکړۍ ښوونیزوپروګرامونو ته ولاړشي.

 

Donation Page


 

 

 
Top of Page